İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Becerileri İle Problem Kurma Becerileri Arasındaki İlişki

Authors

  • Fatma Gül BULUT Sınıf Öğretmeni, MEB
  • Mehmet Koray SERİN Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Keywords:

İlkokul öğrencileri, hikâye yazma, problem kurma, Primary school students, story writing, problem posing

Abstract

Öz

Bu araştırmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerileri ile problem kurma becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim- öğretim yılında Ankara ili Yenimahalle ilçesinde bulunan orta sosyoekonomik düzeydeki üç ilkokulda öğrenim gören 251 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. İlişkisel tarama modeline göre tasarlanan bu araştırmada verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Serbest Hikâye Yazma Formu”, “Görsellerden Hikâye Yazma Formu”, “Hikâye Haritasından Hikâye Yazma Formu”, “Hikâye Tamamlama Formu” ve “Problem Kurma Formu” kullanılmıştır. Elde edilen veriler üzerinde korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin serbest hikâye yazma, görsellerden hikâye yazma, hikâye haritasından hikâye yazma ve hikâye tamamlama ile problem kurma puanları arasında orta düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Abstract
In this study, it is aimed to investigate the relationship between story writing skills and problem- posing skills of primary school 4th grade students. The study group of the study consisted of 251 primary school fourth grade students studying in three primary schools at the middle socioeconomic level in Yenimahalle district of Ankara province in 2017-2018 academic year. In this research, which was designed according to the relational screening model, "Free Story Writing Form", "Story Writing from Visuals Form, "Story Writing from Story Map Form", "Story Completion Form" and "Problem Posing Form" were used. Correlation analysis was performed on the obtained data. As a result of the research, it was determined that there was a moderate, positive and significant relationship between the students' free story writing, story writing from visuals, story writing from the story map and completing the story and problem posing scores.

References

Ada, K. (2019). Üst biliş ile problem kurma performansı arasındaki ilişkide matematik ve Türkçe derslerinin aracılık rolü. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bayburt Üniversitesi, Bayburt.

Akay, H., Soybaş D. ve Argün Z. (2006). Problem kurma deneyimleri ve matematik öğretiminde açık-uçlu soruların kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(1), 129-146.

Akyol, H. (2016). Programa uygun Türkçe öğretim yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Arıkan E. E., ve Ünal H. (2013). İlköğretim 2. sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 305-325.

Crespo, S. (2003). Learning to pose mathematical problems: Exploring changes in preservice teachers’ practices. Educational Studies in Mathematics, 52(3), 243-270.

Eğilmez, N. İ. ve Berber, Z. T. (2017). Beşinci sınıf öğrencilerinin hikâye yazma becerileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(2), 164-187.

English, L. D. (1997) Promoting a problem-posing classroom. Teaching Children Mathematics, 3, 172-179.

English, L. D. (1998). Children’s problem posing within formal and informal contexts. Journal for Research in Mathematics Education, 29(1), 83-106.

English, L. D. ve Watson, J. M. (2015). Statistical literacy in the elementary school: Opportunities for problem posing. In F. M. Singer, N. F. Ellerton, & J. Cai (Eds.), Mathematical problem posing: From research into effective practice (pp. 241-256). New York: Springer.

Ev-Çimen, E. ve Yıldız, Ş. (2017). Ortaokul matematik ders kitaplarında yer verilen problem kurma etkinliklerinin incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitim Dergisi, 8(3), 378-407.

Graham, S. ve Harris, K. (2005). Writing better. Effective strategies for teaching students with learning difficulties. Baltimore: Paul H. Brookes.

Güneş, F. (2007). Ses temelli cümle yöntemi ve zihinsel yapılandırma. Ankara: Nobel Yayınları.

Güneş, F. (2013). Türkçe öğretimi: Yaklaşımlar ve modeller. Ankara: Pegem Akademi.

Ilgın, H. ve Arslan, D. (2012). Türkçe dersinde metinlerle problem çözme öğretiminin öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 13(2), 157-176.

Işık, A., Işık, C. ve Kar, T. (2011). Matematik öğretmeni adaylarının sözel ve görsel temsillere yönelik kurdukları problemlerin analizi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 40-49.

Karadağ, Ö. ve Maden, S. (2014). Yazma eğitimi: Kuram, uygulama, ölçme ve değerlendirme. Güzel A. ve Karatay H.(Ed.), Türkçe Öğretimi El Kitabı, içinde (s.265- 301). Ankara: Pegem Akademi.

Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınları.

Kaya, B. ve Ateş, S. (2016). Üstbilişsel beceri odaklı yazma süreçlerinin dördüncü sınıf öğrencilerinin hikaye yazma becerisine etkisi. Eğitim ve Bilim, 41(187), 137-164. doi: 10.15390/EB.2016.6752

Kılıç, Ç. (2017). A new problem-posing approach based on problem-solving strategy: Analyzing pre-service primary school teachers' performance. Educational Sciences: Theory and Practice, 17(3), 771-789.

MEB (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.

Miller, L.D. (1991). Writing to learn mathematics. Mathematics Teacher, 84(7), 516-521.

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and Standard for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Pilav, S. (2014). Yazma ve öğretimi. M. Elkatmış (Ed.). Türkçe ilkokuma ve yazma öğretimi içinde (s. 86-107). Ankara: Maya Akademi.

Pilten, G. ve Pilten, P. (2016). Matematiksel yazma etkinliklerinin 3. Sınıf öğrencilerinin problem çözme ve kurma becerilerine etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 209-226. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3361

Pugalee, D. K. (2005). Writing to develop mathematical understanding. Norwood, MA: Chirstopher-Gordon.

Rizvi, N. F. (2004). Prospective teachers’ ability to pose word problems. International Journal for Mathematics Teaching and Learning, 12, 1-22.

Semizoğlu, R. (2013). İlköğretim 5.sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama ve görsel okuma düzeyi ile problem kurma becerisi arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara

Sever, S. (2011). Türkçe öğretimi ve tam öğrenme. Ankara: Anı Yayıncılık.

Silver, E. A. (1994). On mathematical problem posing. For the Learning of Mathematics, 14(1), 19-28.

Silver, E., A. ve Cai, J. (1996). An analysis of arithmetic problem posing by middle school students. Journal For Research in Mathematics Education, 27, 521- 539.

Silver, E. A., ve Cai, J. (2005). Assessing students’ mathematical problem posing. Teaching children mathematics, 12(3), 129-135.

Singer, F. M., Ellerton, N. F. ve Cai, J. (Eds.). (2015). Mathematical problem posing: From research to effective practice. New York: Springer.

Stoyanova, E. ve Ellerton, N. F. (1996). A framework for research into students’ problem posing in school mathematics. In P. C. Clarkson (Ed.), Technology in mathematics education (pp. 518-525). Melbourne, Victoria: Mathematics Education Research Group of Australasia.

Yeltekin, E. (2019). Hikâyeleştirme yönteminin 6. sınıf öğrencilerinin matematik başarısına, problem çözme ve kurma becerilerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Downloads

Published

2021-05-20

How to Cite

Gül BULUT, F. ., & Koray SERİN, M. . (2021). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Hikâye Yazma Becerileri İle Problem Kurma Becerileri Arasındaki İlişki . Education & Technology, 2(1), 16–28. Retrieved from https://theeducationjournals.com/index.php/egitek/article/view/104

Issue

Section

Articles