Öğretmen Adaylarının Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarına Yönelik Görüşleri

Authors

  • Seyhan PAYDAR Doktora Öğrencisi, Milli Eğitim Bakanlığı
  • Adem DOĞAN Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Keywords:

Açık ve uzaktan öğrenme, öğretmen aday, sınıf eğitimi.

Abstract

Öz

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de bir devlet üniversitesinde sınıf eğitimi alanında öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma deseninin benimsendiği çalışmanın katılımcılarını, kayıtlı oldukları sınıf öğretmenliği lisans programı kapsamında bir önceki eğitim-öğretim yılında “Açık ve Uzaktan Öğrenme” dersini almış ve çalışma verilerinin toplandığı 2019-2020 eğitim-öğretim yılında üçüncü sınıfta öğrenim görmekte olan gönüllülük esasına göre belirlenmiş 32 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Katılımcıların söz konusu derse ilişkin görüşleri, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış, kod ve temalar oluşturularak analiz edilmiştir. Çalışmanın bulguları öğretmen adaylarının çoğunluğunun açık ve uzaktan öğrenme hakkında olumlu görüşe sahip olduğu, dersi faydalı bulduğu ve dersi almaya istekli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Öğretmen adayları uzaktan öğrenme ortamlarının avantajlı ve dezavantajlı oldukları durumların olabildiğini de belirtmişlerdir. Geleceğe yönelik açık ve uzaktan öğrenme ortamlarına yönelik görüşleri incelendiğinde öğretmen adaylarının büyük çoğunluğunun olumlu görüşler belirttiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

 Abstract

The aim of this study is to present the views of the prospective teachers who are studying in the field of classroom education in a State University in Turkey regarding open and distance learning. The study adopted a qualitative research pattern. The participants of the study are 32 candidates of primary teachers who are determined on a voluntary basis in the third year of education in the 2019-2020 academic year. These participants took the” Open and Distance Learning " Course in the previous academic year. The participants ' views on the course were collected by the semi-structured interview form developed by the researchers and analyzed by creating code and themes. The study's findings revealed that the majority of teacher candidates had a positive view of open and Distance Learning, found the lesson beneficial and were willing to take the course. Teacher candidates also stated that distance learning environments can be advantageous and disadvantaged situations. When their views on open and distance learning environments for the future were examined, the results were reached that the majority of teacher candidates expressed positive views.

Keywords: Open and distance learning, teacher candidate, classroom education.

References

Aydın, C. H. (2011). Açık ve uzaktan öğrenme: öğrenci adaylarının bakış açısı. Ankara: Pegem Akademi.

Altıparmak vd. (2011). “E-Öğrenme ve Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Kodlu Öğrenme Yönetim Sistemleri”, Malatya: Akademik Bilişim’11 - XIII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Kitabı, ss.319-327.

Barış, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime yönelik tutumlarının incelenmesi: Namık Kemal Üniversitesi Örneği. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 36-46.

Demiray, U. ve İşman, A. (2003). “History of Distance Education”, Online Distance Education Book (Der. Aytekin, İ., Barkan, M., Demiray, U.),

TOJET, s.21-47.Gürer, M. D., Tekinarslan, E., ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrimiçi Ders Veren Öğretim Elemanlarının Uzaktan Eğitim Hakkındaki

Görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1).

İşman, A. (2011). Uzaktan Eğitim, Ankara: Pegem Akademi.

Karakaş, H., & Doğan, A. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sınıfta kullandıkları bilgi iletişim teknolojilerine yönelik olumsuz tutumları ve yaşadıkları sorunlar. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 629-652.

Keegan, D. “Foundations of Distance Education”, New York: RoutledgeFalmer,43 (2003).

Kırık, A. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, (21), 73-94.

Moore, M. G. & Kearsley, G., (2005). “Distance education: A systems view”, 3. Baskı, Wadsworth Publishing. Boston, MA,

Mossley, D. (2013). Open educational resources and open education. ABD: Higher Education Academy.

Özbek, O. E. A. (2014). Açık ve uzaktan öğrenmenin günümüzdeki durumu. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(3) , s.154-165.

Özgül, E. ve Uysal, Ö. (2016). Uzaktan Yaz Okuluna Yönelik Öğrenci Görüşleri, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 130-150.

Özkul, A. E. ve Aydın, C. A. (2012) Öğrenci Adaylarının Açık ve Uzaktan öğrenmeye yönelik görüşleri Akademik Bilişim’12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (1 - 3 Şubat 2012) Uşak Üniversitesi, s.147-154.

Salar, H. C. (2013). Türkiye'de üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının açık ve uzaktan öğrenmeye hazırbulunuşlukları. Doktora tezi, Anadolu Üniversitesi.

Süral, İ. (2008). Yeni Teknolojiler Işığında Uzaktan Eğitimde Açıklık, Uzaktanlık ve Öğrenme. Belediyeler ve İnternet, 31.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, G. K. ve Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322.

Downloads

Published

2021-05-20

How to Cite

PAYDAR, S., & DOĞAN, A. . (2021). Öğretmen Adaylarının Açık ve Uzaktan Öğrenme Ortamlarına Yönelik Görüşleri . Education & Technology, 1(2), 154–162. Retrieved from https://theeducationjournals.com/index.php/egitek/article/view/100

Issue

Section

Articles