İlkokul Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersi Basit Elektrik Devreleri Ünitesinde Laboratuvar Destekli Öğretimin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi

Authors

  • Serkan BİLİR Okul Müdürü, Şehit Ersin Yenel İlkokulu, Seydiler, Kastamonu
  • Gökhan UYANIK Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Keywords:

Başarı, fen bilimleri, laboratuvar destekli öğretim, tutum, Achievement, science, laboratory supported instruction, attitude

Abstract

Öz

Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf fen bilimleri dersi basit elektrik devreleri ünitesinde, laboratuvar destekli öğretimin akademik başarı ve tutuma etkisini belirlemektir. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma grubu, 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde Kastamonu iline bağlı bir devlet okulunda öğrenim gören toplam 35 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak akademik başarı testi ve tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, SPSS istatistik programı üzerinde bağımsız t-testi analizleri uygulanmıştır. Bulgulara göre hem akademik başarı testi hem de tutum ölçeği ön-test puanları bakımından deney ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir. Fakat başarı testi ve tutum ölçeği son-test puanları karşılaştırıldığında deney ve kontrol grubu arasında deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgulardan yola çıkarak, ilkokul dördüncü sınıf fen bilimleri dersi basit elektrik devreleri ünitesinde laboratuvar destekli öğretimin akademik başarı ve fen bilimleri dersine yönelik tutuma olumlu etkisinin olduğu söylenebilir.

Abstract

The aim of this study is to determine the effect of laboratory-supported instruction on academic achievement and attitudes in the elementary school science class of simple electrical circuits unit. Pretest-posttest control group quasi-experimental design was used ın the study. The study group consists of a total of 35 students in a public school in the Kastamonu province in the spring term of 2017-2018 academic year. As a data collection tool, academic achievement test and attitude scale were used. In the analysis of the data, independent t-test analysis was applied on SPSS statistical program. According to the findings, there was no significant difference between the experimental and control groups in terms of both academic achievement test and attitude scale pre-test scores. However, when the achievement test and attitude scale post-test scores were compared, it was determined that there was a significant difference between the experimental and control groups in favor of the experimental group. Based on these findings, it can be said that laboratory-assisted instruction in primary school fourth grade science course simple electrical circuits unit has a positive effect on attitude towards academic achievement and science course.

 

References

Alkan, C., Çilenti, K., & Özçelik, D. (1991). Kimya öğretimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Altınok, M. S. (2011).İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine isı ve sıcaklık konusunun laboratuar yöntemiyle öğretilmesinin başarıya etkisi.Atatürk Üniversitesi: Yüksek lisans tezi.

Aydoğdu, C. (2000). Kimya öğretiminde deneylerle zenginleştirilmiş öğretim vegeleneksel problem çözme etkinliklerinin kimya ders başarısı açısından larşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(19).

Bozkurt, E. (2008). Fizik eğitiminde hazırlanan bir sanal laboratuvar uygulamasının öğrenci başarısınaetkisi (Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

Çepni, S., Akdeniz, A. R., Ayas , A. (1995). Fen Bilimleri Eğitiminde Laboratuvarın Yeri ve Önemi Ülkemizde Laboratuvarın Kullanımı ve Bazı Öneriler. Çağdaş Eğitim, 206, 24-28.

Demirer, C. (2009). Gazlar ünitesinde bilgisayar destekli ve laboratuar temelli öğretimin öğrencilerin başarısına, kavram öğrenimine ve kimya tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Freedman, M. P. (1997). Relationship among laboratory instruction, attitude toward science, and achievement in science knowledge. Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching, 34(4), 343-357.

Güneş, M. H., Şener, N., Germi, N. T., & Can, N. (2013). Fen ve teknoloji dersinde laboratuvar kullanimina yönelik öğretmen ve öğrenci değerlendirmeleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 1-11.

Hofstein, A., & Lunetta, V. N. (1982). The role of the laboratory in science teaching: Neglected aspects of research. Review of educational research, 52(2), 201-217.

İnan, C. (2006). Matematik öğretiminde materyal geliştirme ve kullanma. DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 7, 47-56.

Karaçallı, S. (2011). İlköğretim 4. sınıf fen ve teknoloji dersinde proje tabanlı öğrenme yönteminin akademik başarıya, tutuma ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Burdur.

Kozcu, N. (2006). Fen Bilgisi Dersinde Laboratuvar Yöntemiyle Öğretimin Öğrenci Başarısına, Hatırda Tutma Düzeyine ve Duyuşsal Özellikleri Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Muğla.

Lang, Q. C., Wong, A. F., & Fraser, B. J. (2005). Student perceptions of chemistry laboratory learning environments, student–teacher interactions and attitudes in secondary school gifted education classes in Singapore. Research in Science Education, 35(2-3), 299-321.

Nakipoğlu, M.(1994). 2000’li yıllara yaklaşırken üniversitelerimizdeki biyoloji eğitimine bir bakış. 1. Ulusal Fen Bilimleri Sempozyumu, 15–17 Eylül, İzmir.

Sarıçayır, H. (2007). Kimya eğitiminde kimyasal tepkimelerde denge konusunun bilgisayar destekli ve laboratvuar temelli öğretiminin öğrencilerin kimya başarılarına ve hatırlama düzeylerine ve tutumlarına etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Soslu, Ö., Dilber, R., Düzgün, B. (2011). Fizik öğretiminde laboratuvar yönteminin ilköğretim matematik bölümü öğrencilerinin başarısı üzerine etkisinin araştırılması. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (2): 57-69.

Şahin, Y., Çepni, S. (2001). Türkiye'de Bazı Üniversitelerdeki Laboratuvarlarda Kullanılan Temel Fizik Deneyleri ve Yaklaşımların Karşılaştırılması. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu , Bildiri Kitabı, 485-489.

Tezcan, H., & Aslan, S. (2007). Lise öğrencilerinin çözeltiler konusunu kavramaları üzerine laboratuar destekli öğretim yönteminin etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(3).

Unayağyol, S. (2009). Öğretmenlerin fen ve teknoloji programının uygulanması sürecinde karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Uyanık, G. (2017) İlkokul öğrencilerinin fen bilimleri dersine yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki. Tübav Bilim Dergisi, 10(1), 86-93.

Uzun, N., & Sağlam, N. (2005). Genetik konularının öğreniminde deney uygulamalarının akademik başarıya etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28).

White, R. T. (1996). The link between the laboratory and learning. International Journal of Science Education, 18(7), 761-774.

Yavru, Ö. ve Gürdal, A. (1998). İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıflarında laboratuvar deneylerinin öğrencilerin mekanik konusundaki başarısına ve kavramları kazanmasına etkisi. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10, 327-338.

Yazıcı, M., & Kurt, A. (2018). Ortaokul Fen Bilimleri Dersinde Laboratuvar Kullanımının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 259-294.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2021-05-20

How to Cite

BİLİR, S. ., & UYANIK, . G. . (2021). İlkokul Dördüncü Sınıf Fen Bilimleri Dersi Basit Elektrik Devreleri Ünitesinde Laboratuvar Destekli Öğretimin Akademik Başarı ve Tutuma Etkisi. Education & Technology, 1(2), 122–136. Retrieved from https://theeducationjournals.com/index.php/egitek/article/view/96

Issue

Section

Articles