Positive Behavior Support-Based Pre- ventive Classroom Management Prac- tices for Gifted Students: An Action Research

Authors

  • Mahmut Çitil Gazi University, Special Education Department, Ankara, Turkey
  • Ayşegül Ataman European University of Lefke, Faculty of Education, Lefke, North Cyprus

Keywords:

üstün yetenekli, önleyici sınıf yönetimi, davranış değiştirme, gifted students, preventive classroom management, changing behavior

Abstract

Abstract

The aim of this study was to determine the effect of the training and the behavioral guiding provided to classroom teachers to enable them with the positive behavioral support based preventive classroom man- agement skills to improve problem behaviors of gifted students out of the classroom environment. The study is an action research. It included following processes: determining the problem area; gathering, analyzing and evaluating data; making an action plan; and ap- plying and evaluating the plan. According to the re- sults, behavioral guiding provided to teachers for ap- plying positive behavioral support-based preventive classroom management skills was effective in improv- ing teachers’ classroom management skills. Moreo- ver, improved skills of teachers at the end of the be- havioral support guiding was more effective on the positive and problem behaviors of students.

Öz

Bu araştırmanın amacı; ayrı eğitim ortamında öğre- nim gören üstün yetenekli öğrencilerin problem dav- ranışlarını azaltmak için olumlu davranışsal destek temelli önleyici sınıf yönetimi becerilerini sınıf öğret- menlerine kazandırmak için verilen eğitimin ve yapı- lan davranışsal danışmanlığın öğretmenler ve öğren- ciler üzerindeki etkisini belirlemektir. Eylem araştır- ması yaklaşımı ile yapılan bu araştırmada problem alanın belirlenmesi, verilerin toplanması, analiz edil- mesi ve yorumlanması, eylem planının oluşturulması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda Ankara ilinde bulunan üstün yetenekli öğrenciler için açılmış bir vakıf oku- lunun ilkokul birinci sınıflarından birinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre öğret- menlere olumlu davranışsal destek temelli önleyici sı- nıf yönetimi programını uygulamada gerekli olan bilgi ve deneyimi kazandırmak için sunulan davranış- sal danışmanlık etkilidir. Davranışsal danışmanlık öğretmenlerin önleyici sınıf yönetimi becerilerini öğ- retim programından daha fazla arttırmıştır. Bu araş- tırma ortaya koymuştur ki olumlu davranışsal destek temelli önleyici sınıf yönetimi uygulamaları sonunda artan öğretmen becerileri öğrencilerin olumlu ve olumsuz davranışları üzerinde etkilidir.

 

References

Akalın, S. (2012). Bilgilendirme ve performans geribildirimine dayalı sınıf yönetimi müdahale programının kaynaştırma sınıflarındaki öğretmen-öğrenci çifti çıktıları üzerindeki etkileri (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Aksoy, N. (2001). Sınıf yönetimi ve disiplin modellerinin dayandığı temel yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 7(1), 9-20.

Aksoy, N. (2003). Eylem araştırması: eğitimsel uygulamaları iyileştirme ve değiştirmede kullanılacak bir yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 9(4), 474-489.

Atbaşı, Z. (2016). Sınıf içi davranışların düzenlenmesinde sınıf genelinde olumlu davranış desteği programı: Check-in/check-out uygulaması (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

http://www.brighthubeducation.com/teaching-gifted

students/38463-classroom-behavior-management-for-gifted-students/

Demir, F. (2013). Ortaokullarda öğrencilerin disiplinsiz davranışları ve bu davranışların sebepleri (Batman ili merkez ilçesi örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya, Türkiye.

Eddles-Hirsch, K., Vialle, W., McCormick, J., & Rogers, K. (2012). Insiders or outsiders: The role of social context in the peer relations of gifted students. Roeper Review, 34, 53–62. doi: 10.1080/02783193.2012.627554

Erbaş, D. (2005). Olumlu davranışsal destek. Özel Eğitim Dergisi, 6(1), 1-18.

Erbaş, D., & Yücesoy Özkan, Ş. (2008). Problem davranışların azaltılmasında aileler ve öğretmenler tarafından uygulanan olumlu davranışsal destek programının etkileri ve bu programa ilişkin aile ve öğretmen görüşleri (Proje No: SBB 104k061). TÜBİTAK, ULAKBİM web sitesinden erişilen adres: https://trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RVMk5EUT0=

Fox, L., Dunlap, G., & Cushing, L. (2002). Early intervention, positive behaviour support, and transition to school. Journal of Emotional and Behavioural Disorders, 10(3), 149-157.

Freeman, J. (1994). Some emotional aspects of being gifted. Journal for the Education of the Gifted, 17(2), 180–197.

Gallucci, N. T., Middleton, G., & Kline, A. (1999). Intellectually superior children and behavioral problems and competence. Roeper Review, 22(1), 18-21.

Garland, A. F., & Zigler, E. (1999). Emotional and behavioral problems among highly intellectually gifted youth. Roeper Review, 22(1), 41-44.

Gust-Brey, K., & Cross, T. (1999). An examination of the literature based on the suicidal behaviors of gifted students. Roeper Review, 22(1), 28–35.

Güneş, G. (2008). 4-6 yaş zihin engelli çocukların davranış sorunlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, Türkiye.

Güner, N. (2010). Kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarda çalışan öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeyleri ile önleyici sınıf yönetimi eğitim programının öğretmenlerin sınıf yönetimlerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Güner, N. (2011). Kaynaştırma sınıflarında çalışan sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi bilgi düzeylerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 691-708.

Hansen, J. B., & Feldhusen, J. F. (1994). Comparison of trained and untrained teachers of gifted students. Gifted Child Quarterly, 38(3), 115-121.

Hawken, L. H., & Horner, R. H. (2003). Evaluation of a targeted group intervention within a school-wide system of behavior support. Journal of Behavioral Education, 12(3), 225-240.

Hawken, L. S., MacLeod, K. S., & Rawlings, L. (2007). Effects of the behavior education program (BEP) on office discipline referrals of elementary school students. Journal of Positive Behavior Interventions, 9(2), 94-101.

Horner, R. H., Sugai, G., Smolkowski, K., Eber, L., Nakasato, J., Todd, A. W., & Esperanza, J. (2009). A randomized, wait-list controlled effectiveness trial assessing school-wide positive behavior support in elementary schools. Journal of Positive Behavior Interventions, 11(3), 133- 144.

O’Brien, R. (2001). An overview of the methodological approach of action research. In R. Richardson (Ed.), Theory and Practice of Action Research. Retrieved from http://www.web.net/~robrien/papers/arfinal.html

Oliver, R., Reschly, D., & Wehby, J., (2011). Teacher classroom management practices: Effects on disruptive or aggressive student behavior. Campbell Systematic Review, 7(1), 1-55.

Özbay, Y. (2013). Üstün yetenekli çocuklar ve aileleri. Ankara: T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları.

Özdemir, İ. E. (2007). Sınıf ortamında istenmeyen davranışlar ve yönetimi. M. Ç. Özdemir (Ed.), Sınıf yönetimi içinde (s. 221-246). Ankara: Asil.

Peterson, J. S. (2009). Myth 17: Gifted and talented individuals do not have unique social and emotional needs. Gifted Child Quarterly, 53(4), 280-282.

Pfeiffer, S. I., & Stocking, V. B. (2000). Vulnerabilities of academically gifted students. Special Services in the Schools, 16(1-2), 83-93.

Renzulli, J. S. (1981). Identifying key features in programs for the gifted. In W. B. Barbe & J. S. Renzulli (Eds.), Psychology and education of the gifted (pp. 214–219). New York: Irvington.

Rogers, B. K. (2002) Re-forming gifted education: How parents and teachers can match the program to the child. Scottsdale AZ: Great Potential.

Ruef, M. B., Higgins, C., Glaeser, B. J., & Patnode, M. (1998). Positive behavioral support: Strategies for teachers. Intervention in School and Clinic, 34(1), 21-32.

Sadık, F. (2000). İlköğretim birinci aşama sınıf öğretmenlerinin sınıfta gözlemledikleri problem davranışlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye.

Sadık, F. (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve Güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenlerin baş etme stratejilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, Türkiye.

Saranlı, A. G. ve Metin, N. (2012). Üstün yetenekli çocuklarda gözlenen sosyal-duygusal sorunlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45(1), 139-163.

Sayın, N. (2001). Sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları istenmeyen öğrenci davranışları ve bu davranışların nedenlerine ilişkin görüşleri ile istenmeyen davranışları önleme yöntemleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye.

Sayler, M. F., & Brookshire, W. K. (1993). Social, emotional, and behavioral adjustment of accelerated students, students in gifted classes, and regular students in eighth grade. Gifted Child Quarterly, 37(4), 150-154.

Scott, T. M., & Caron, D. B. (2005). Conceptualizing functional behavior assessment as prevention practice within positive behavior support systems. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 50(1), 13-20.

Sezer, Ş. (2015). Üstün yeteneklilerin sınıf içinde olumsuz davranışları ve yönetilmesine ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(4), 317-333.

(Yayımlanmamış doktora tezi). Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye.

Watson, T. L., Skinner, C. H., Skinner, A. L., Cazzell, S., Aspiranti, K. B., Moore, T., & Coleman, M. (2016). Preventing disruptive behavior via classroom management validating the color wheel system in kindergarten classrooms. Behavior modification, 40(4), 518-540.

Webb, J. T., Amend, E. R., Webb, N. E., Goerss, J., Beljan, P., & Olenchak, F. R. (2005). Misdiagnosis and dual diagnoses of gifted children and adults: ADHD, bipolar, OCD, asperger’s, depression, and other disorders. Scottsdale, AZ: Great Potential Press.

Yıldırım, F. (2012). Üstün yetenekli çocuklar ve ailelerinde duygusal ve davranışsal özellikler (Yayımlanmamış tıpta uzmanlık tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (5. bs.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, B. (2006). Sınıf öğretmenlerinin istenmeyen davranışlarda kullandıkları önleyici yaklaşımlar ve bu yaklaşımların etkililiğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu, Türkiye.

Downloads

Published

2021-05-20

How to Cite

Çitil, M. ., & Ataman, A. . (2021). Positive Behavior Support-Based Pre- ventive Classroom Management Prac- tices for Gifted Students: An Action Research . TALENT, 9(2), 102–130. Retrieved from https://theeducationjournals.com/index.php/talent/article/view/74

Issue

Section

Research Article