Fizik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Dair Görüşleri

Authors

  • Vahide Nilay KIRTAK AD Öğrt.Üyesi, Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi Anabilim Dalı

Keywords:

Uzaktan eğitim, öğretmen adayı, fizik eğitimi, açık uçlu anket, teknoloji, Distance learning, prospective teacher, physics education, open-ended survey, technology

Abstract

Öz

Bu çalışmanın amacı fizik öğretmen adaylarının uzaktan eğitime dair görüşlerini incelemektir. Bu amaçla bir devlet üniversitesinin fizik öğretmenliği programında okumakta olan gönüllü 35 öğretmen adayı çalışmaya katılmıştır. Demografik sorularla birlikte on sorudan oluşan açık uçlu bir anket öğretmen adaylarına gönderilmiştir. Verilen yanıtlar içerik analizi yardımı ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre zamandan ve mekândan bağımsız olması, tekrar imkânının olması, sözel dersleri anlamanın kolay olması ve bireye kendi hızında öğrenme imkânı tanıması uzaktan eğitimin avantajları arasındadır. Anlık iletişim kuramıyor olmak, sayısal/soyut/uygulamalı/detaylı konuları anlama zorluğu, imkânlar arasındaki eşitsizlik, internete bağlanma sıkıntısı, zamanını iyi yönetememe ve odaklanma sorunu da öğretmen adaylarına göre uzaktan eğitimin dezavantajlarındandır. Öğretmen adayları, uzaktan eğitim süresince anlamakta zorlandıkları alan (sayısal) derslerini daha fazla takip ettiklerini ve ayrıca sözel olması sebebiyle eğitim derslerinin uzaktan eğitime daha uygun olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda uzaktan eğitimde işlenecek derslerin video ile desteklenmesi ve öğretmen ile öğrencilerin iletişim kurabilecekleri bir sistemin olması derslerin daha verimli işlenmesini sağlayacaktır.

Abstract

The purpose of this study is to learn the opinions of prospective physics teachers on distance education. For this purpose, 35 volunteer prospective teachers who were studying in a state university physics teaching program participated in the study. An open-ended questionnaire consisting of ten questions along with demographic questions was sent to prospective teachers. The responses were analyzed with the help of content analysis. According to the results obtained, it is among the advantages of distance education that it is independent of time and space, it has the opportunity to repeat, it is easy to understand verbal lessons and it allows the individual to learn at his own pace. Being unable to communicate instantly, difficulty in understanding numerical / abstract / applied / detailed topics, inequality between opportunities, internet connection, inability to manage time and focus, are also disadvantages of distance education. The preservice teachers stated that they follow the (numerical) lessons they have difficulty in understanding during the distance education and that the education lessons are more suitable for distance education because it is verbal. In line with the opinions of teacher candidates, supporting the lessons to be taught in distance education by video and having a system where teachers and students can communicate will enable lessons to be taught more efficiently.

 

References

Altıparmak, M., Kurt, İ. D., ve Kapıdere, M. (2011). E-öğrenme ve uzaktan eğitimde çık kaynak kodlu öğrenme yönetim sistemleri. XIII.Akademik Bilişim Konferası, (2-4 Şubat 2011). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Demiray, U. ve İşman, A. (2003). History of distance education. Online Distance Education Book (Der. Aytekin, İ., Barkan, M., Demiray, U.), TOJET, s.21-47.

Erol Şahin, A. N. (2019). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin uzaktan eğitim yoluyla öğretilmesi hakkında öğretim elemanlarının görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39 (1), 477-502. http://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/issue/43993/429656 adresinden edinilmiştir.

Gillies, D. (2008). Student perspectives on video-conferencing in teacher education at a distance. Distance Education, 29(1), 107-118. doi: 10.1080/01587910802004878.

Hannay, M., & Newvine, T. (2006). Perceptions of distance learning: A comparison of online and traditional learning. MERLOT Journal of Online Learning and Teaching, 2(1), 1-11. https://jolt.merlot.org/documents/MS05011.pdf adresinden edinilmiştir.

Kaleli Yılmaz, G. ve Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6 (2), 299-322. doi: 10.16949/turkbilmat.332518

Kırık, A.M. (2014). Uzaktan eğitimin tarihsel gelişimi ve Türkiye’deki durumu. Marmara İletişim Dergisi, 21, 73-94. doi: 10.17829/midr.20142110299

McNiff, J., Whitehead, J. (2006). All you need to know about action research. London: Sage.

Moore, M. G. & Kearsley, G., (2005). Distance education: A systems view, 3. Baskı, Wadsworth Publishing. Boston, MA.

Norton, L.S. (2009). Action research in teaching and learning: a practical guide to conducting pedagogical research in universities. New York: Routledge.

Özgül, E. ve Uysal, Ö. (2016). Uzaktan yaz okuluna yönelik öğrenci görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 130-150. http://auad.anadolu.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/173-published.pdf adresinden edinilmiştir.

Özkul, A. E. ve Aydın, C. A. (2012) Öğrenci adaylarının açık ve uzaktan öğrenmeye yönelik görüşleri. Akademik Bilişim’12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (1 - 3 Şubat 2012) Uşak Üniversitesi, s.147154.

Paydar, S. ve Doğan, A. (2019). Öğretmen adaylarının açık ve uzaktan öğrenme ortamlarına yönelik görüşleri. Eğitim ve Teknoloji, 1 (2), 154-162. http://static.dergipark.org.tr/article-download/c90f/e5c9/1e50/5df5efe98447e.pdf? adresinden edinilmiştir.

Salar, H. C. (2013). Türkiye'de üniversite öğrencilerinin ve öğretim elemanlarının açık ve uzaktan öğrenmeye hazırbulunuşlukları. (Doktora tezi), Anadolu Üniversitesi.

Süral, İ. (2008). Yeni teknolojiler ışığında uzaktan eğitimde açıklık, uzaktanlık ve öğrenme. XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri (22-23 Aralık 2008). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Downloads

Published

2021-05-20

How to Cite

Nilay KIRTAK AD, . V. . (2021). Fizik Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Dair Görüşleri . Education & Technology, 2(2), 78–90. Retrieved from https://theeducationjournals.com/index.php/egitek/article/view/109

Issue

Section

Articles